Kolejny mikołajkowy prezent od TSUE dla frankowiczów

  • Blog
  • CHF
  • Kolejny mikołajkowy prezent od TSUE dla frankowiczów

14 grudnia 2023 r. TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) wydał kolejny, bardzo korzystny dla frankowiczów wyrok (C-28/22).

Co to oznacza w praktyce dla osób spłacających kredyty frankowe?

Trybunał stanowczo stwierdził, że prawa stron umowy kredytu nie mogą być ASYMETRYCZNE.

Zasada ta dotyczy także zagadnienia przedawnień roszczeń stron w związku z nieważnością umowy kredytu na skutek zawarcia w niej klauzul niedozwolonych. Tym samym w gruzach legła zasada prawna wyrażona przez polski Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 07.05.2021 r. (III CZP 6/21) zgodnie z którą cyt.: „Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna, czyli od momentu, gdy Kredytobiorca wyraźnie zamanifestował przed sądem, że nie wyraża zgody na dalsze obowiązywanie umowy kredytu po wyeliminowaniu z niej klauzul abuzywnych.

Marzenie o darmowym kredycie

Czy „frankowicze” mogą zatem marzyć o „darmowym” kredycie? Czy mogą liczyć na to, że nie będą musieli zwrócić wypłaconego im kapitału kredytu? O tym decydować już będzie nasz sąd krajowy, który może zastosować art. 117 (1) par. 1 kodeksu cywilnego, czyli przepis chroniący przedsiębiorców przed przedawnieniem ze względu na zasady słuszności. Jest też dobra wiadomość. Po wyroku Trybunału sądy krajowe nie powinny mieć wątpliwości, że odsetek za opóźnienie Kredytobiorcy mogą dochodzić niezwłocznie po wezwaniu banku do zwrotu zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych, a nie dopiero od momentu złożenia oświadczenia na rozprawie po pouczeniu przez sąd o skutkach nieważności umowy kredytu. W praktyce przekłada się to z reguły na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy – in plus.

Prawo zatrzymania a wyrok C-28/22

Dla frankowiczów wyrok TSUE dostarcza kolejną dobrą wiadomość. Trybunał zdecydowanie odrzucił możliwość skutecznego zastosowania przez bank prawa zatrzymania, które skutecznie utrudniało realizację wygranego dla „frankowiczów” wyroku. W realiach spraw frankowych oznacza to, że bank przegrywający sprawę frankową nie będzie mógł już skutecznie przesunąć w czasie wykonania orzeczenia, czyli zapłaty na rzecz frankowicza kwot zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym.

Dla zainteresowanych, dzisiejszy „zwycięski” wyrok TSUE:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280627&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2060173

Zostaw komentarz

Zapisz się do newslettera

  • (056) 654 47 80
  • chf@akkinder.com
  • Szosa Chełmińska 176 lok. 7